Kasulik teadmine

Hinnakirjaga saab tutvuda SIIN. Tervishoiuteenuse osutamise leping loetakse muu hulgas sõlmituks ka tervishoiuteenuse osutamise alustamisega või kliendi sooviga broneerida vastuvõtuaeg.

TEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED:

 • Teenuste osutajaks on Tursekeskus OĂś, registrikood 12554092, ettevõttena Reio Vilipuu Taastusravikliinik (edaspidi taastusravikliinik). Konkreetsete teenuste osutaja(d) määrab taastusravikliinik enda spetsialistide seast arvestades soovitavate teenuste iseloomu, mahtu, ajakava ja ravijärjekorra pikkust.
 • Teenusele registreerimisel nõustub klient teenuse osutamise tingimustega.
 • Esmase visiidi broneerimisel saadab keskus kliendile e-posti teel teate registreerimise kinnitamise kohta.
 • Klient maksab keskusele osutatud teenuste eest vastavalt konkreetse teenuse osutamise hetkel kehtivale hinnakirjale. Kliendil on igal ajal õigus saada teavet keskuses hetkel kehtivast hinnakirjast.
 • Teenuste eest tasumine toimub viivitamatult pärast teenuste osutamist vastavalt spetsialisti või keskuse poolt väljastatud teatisele või arvele, kui kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti. Klient peab teatama keskusele oma märkustest teatise või arve või sellel kajastatud teenuste suhtes koheselt pärast teatise või arve saamist. Märkustest mitteteatamise korral loetakse teatis või arve kliendi poolt täies ulatuses aktsepteerituks.
 • Kokkulepitud teenusele mittetulemisest teatamise korral hiljem, kui eelmise ööpäeva jooksul, on keskusel õigus esitada kliendile arve tervishoiuteenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale. Teenuse eest ei pea tasuma, kui klient teatab teenusele mitte ilmumisest eelneval tööpäeval kell 9-17.
 • Juhul, kui kliendil on keskuse ees ĂĽletähtaegseid võlgnevusi või selliseid võlgnevusi on esinenud teenuste osutamisele eelneva kalendriaasta jooksul, on keskusel õigus nõuda teenuste eest ettemaksu vastava teenuse täielikus maksumuses. Käesolevas tasuliste teenuste osutamise lepingus reguleerimata kĂĽsimustes kohaldatakse käsunduslepingu sätteid.


Teenuste osutamise lõpetamine:

 • Klient võib tasuliste teenuste osutamise lepingu igal ajal põhjust avaldamata ĂĽles öelda. Sellisel juhul tasub klient vaid talle osutatud teenuste eest.
 • Taastusravikliinik võib tasuliste teenuste osutamise lepingu ĂĽles öelda ĂĽksnes mõjuval põhjusel, eelkõige siis, kui ilmneb olukord, kus keskuselt ei saa mõistlikult eeldada tasuliste teenuste osutamise lepingu jätkamist, sh tasu maksmata jätmine, kliendi poolt antavate juhiste vastuolu seadusega või mittetäidetavus või õigusaktidest tulenev keeld vastavat teenust osutada.


Teenusele registreerimisel kinnitab klient alljärgnevat:

 • Olen käesolevas tasuliste teenuste osutamise lepingus sätestatud tasuliste teenuste hinnakirja ja osutamise tingimustega tutvunud ning nõus.
 • Soovin käesolevas lepingus sätestatud tingimustel kasutada taastusravikliiniku tasulisi teenuseid vastavalt teenuste vahetu osutajaga suuliselt kokkulepitavale mahule.


VASTUVĂ•TUAJA TĂśHISTAMINE

Kokkulepitud teraapiasse mittetulemisest teatamise korral hiljem, kui eelmise ööpäeva jooksul enne seansi toimumist, on keskusel õigus esitada kliendile või klienti suunanud institutsioonile arve tervishoiuteenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Õigeaegselt tühistamata Tervisekassa (perearsti) saatekirjaga visiidi korral on asutusel õigus järgnevaid teenuseid pakkuda tasulise hinnakirja alusel.

Iseseisvalt füsioteraapia osutamisele saavad kliente suunata perearstid (eeldatavalt alates 01.07) ning tasulistele teenustele kõik koostööpartnerid.
Suunamise korral võtab teenuste eest tasumise üle Tervisekassa vastavalt kehtivatele lepingutingimustele.

KOOSTĂ–Ă– TERVISEKASSAGA

Kehtivat lepingut veel pole. Lepingumahu raames Tervisekassa poolt rahastatavate teenuste puhul võtab tasumise üle Tervisekassa. Isikul peab olema kehtiv ravikindlustus.
Ambulatoorsesse ravijärjekorda registreerimiseks on vajalik digitaalne saatekiri.

Tervisekassa poolt rahastatavate teenuste puhul ei võeta visiiditasu.

Tervisekassa ei võta maksmise kohustust üle järgnevatel juhtudel:

 • Isikul puudub kehtiv ravikindlustus
 • Isik ei soovi avaldada oma andmeid
 • Isik ei soovi, et tema andmed edastatakse Tervisekassale
 • Raviks puudub meditsiiniline näidustus
 • Tervisekassa lepingumahu täitumisel

VASTUVĂ•TUAJA TĂśHISTAMINE

Kokkulepitud teenusele mittetulemisest teatamise korral hiljem, kui eelmise ööpäeva jooksul enne teenuse toimumist, on taastusravikliinikul õigus esitada kliendile või klienti suunanud institutsioonile arve tervishoiuteenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Õigeaegselt tühistamata Tervisekassa visiidi korral on asutusel õigus järgnevaid teenuseid pakkuda tasulise hinnakirja alusel.

PLAANILISE RAVI JĂ„RJEKORRA PIDAMISE REEGLID REIO VILIPUU TAASTUSRAVIKLIINIKUS

 1. TURSEKESKUS OÜ (Reio Vilipuu Taastusravikliinik) (edaspidi nimetatud taastusravikliinik) osutab iseseisvalt füsioteraapia teenust ravijärjekorra alusel.
 2. Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja Tervisekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekordade maksimumpikkusest.
 3. Patsiendi ravijärjekorda registreerimine toimub kõikidel tööpäevadel ajavahemikus kella 9:00-17:00 telefoni või e-post või interneti teel vastavalt:
  tel. 6454250
  mob. 56865116
  e-post: info@taastusravikliinik.ee
  koduleht www.taastusravikliinik.ee
 4. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed (E-KLIINIK programmi vahendusel):
  (1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (puudumisel sĂĽnniaeg);
  (2) planeeritav vastuvõtu aeg;
  (3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus;
  (4) patsiendi kontaktandmed (mobiil, e-mail);
  (5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
  (6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  (7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
  (8) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.
 5. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda taastusravikliiniku tegevuskohas annab registreerija patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava isiku nime ning telefoninumbrit.
 6. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti teel, peab registreerija teatama patsiendile telefoni või e-posti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava spetsialisti nime.
 7. Patsiendi peab ravijärjekorda registreerima:
  (1) esmakordsele vastuvõtule registreerimisel esimesele võimalikule vabale vastuvõtuajale;
  (2) korduvale vastuvõtule registreerimisel vastavalt spetsialisti soovitusele ja patsiendi otsusele, lähtuvalt ravivajadusest.
 8. Ravijärjekorras muudatuste tegemisel peab patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe (1) tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitama varasema teabe koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.
 9. Plaanilise ravi järjekorra reeglite järgimise tagab Reio Vilipuu

Kinnitatud TURSEKESKUS OĂś juhatuse poolt 01.03.2024.

…täiendamisel.

KAEBUSTE ESITAMISE JA LAHENDAMISE KORD REIO VILIPUU TAASTUSRAVIKLIINIKUS (TURSEKESKUS OĂś)

Kaebuse mõiste ja esitamine
Kaebus on kirjalikus vormis rahulolematuse avaldus tervishoiuteenuse või osutaja suhtes.
Kaebused ja pretensioonid esitatakse kirjalikult vabas vormis REIO VILIPUU TAASTUSRAVIKLIINIKU (TURSEKESKUS OÜ, edaspidi nimetatud TURSEKESKUS) assistendile, spetsialistile või juhatusele. Assistendile või spetsialistele esitatud kaebus edastatakse nädala jooksul juhatusele. Patsiendil või temaga seotud isikul on lisaks võimalik pöörduda kaebuse esitamiseks Terviseametisse.

Kaebuste läbivaatamine ja tagasiside kaebuse esitajale
Kirjaliku kaebuse vaatab läbi TURSEKESKUS juhatuse liige. Kaebuse esitaja saab TURSEKESKUSE juhatuselt kahe nädala jooksul pärast kaebuse laekumist kirjaliku vastuse.

Kaebuste läbivaatamise ja vastamise eest vastutab juhatuse liige Reio Vilipuu.

 1. Vastavalt sotsiaalministri 15.12.2004.a. määrus nr 128 §6 lg4

Kinnitatud TURSEKESKUS OĂś juhatuse poolt 01.03.2024.

Shopping Cart
Scroll to Top